src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/hack-300×210.jpg” alt=”hack” width=”300″ height=”210″ class=”alignnone size-medium wp-image-2891″ />

MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri taraf?ndan yöneltilen bir soruyu cevaps?z b?rakmayan TBMM Ba?kanvekili Mehmet Sa?lam, son zamanlarda meclisin internet sitesine ne kadar hack giri?imi gerçekle?tirildi?ini ve bunlar?n ne kadar?n?n ba?ar?l? oldu?unu dile getirdi. 2008 y?l?ndan bu güne kadar meclisin internet sitesine farkl? ki?iler taraf?ndan 3 bin 730 kez hack giri?imi gerçekle?tirildi?ini belirten Sa?lam bunlar?n hiçbirinin ba?ar?l? olmad???n? da sözlerine ekledi. Ülkemizde son dönemde artan devlet dairelerinin sitelerini hackleme olaylar? görüyoruz ki meclis konusunda ba?ar?s?z kalm??.

Genelde bu gibi siteleri hacklemeye çal??an grup halk?n taraf?nda olan RedHack oluyor. Ancak ne Redhack’ten ne de Mehmet Sa?lam’dan Red Hack’in meclise yönelik bir sald?r? düzenledi?ine dair bir bilgi verilmi? de?il. Tahminimizce de meclise sald?r? gerçekle?tirenler RedHack’in yapmak istedi?ini yapmaya çal???p ba?aramayanlard?r. Al?nan sald?r?c?lar sonucunda hiçbir hizmetlerinin devre d??? b?rak?lamad???n? söyleyerek sözlerini sürdüren Mehmet Sa?lam en son olarak da baz? sistemlerinin k?sa süreli olarak yava?lad???n? itiraf ederek konu?malar?n? sonland?rd?. Bu arada TBMM’nin internet sitesinin özel siber güvenlikçiler taraf?ndan korundu?unu da belirtelim.


0 Yorumlar