src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/kuantum_internet.jpg” alt=”kuantum_internet” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2888″ />

Senelerdir kuantum interneti ke?fetmek ve seri bir ?ekilde hayat?n içerisine sokmak için çal??malar dünyan?n dört bir yan?nda sürdürülürken halen elde edilebilir bir sonuç al?nabilmi? de?il. Ancak geçti?imiz günlerde Amerika’dan bir aç?klama geldi?i ve Amerikan bilim adamlar? Mexico City’nin 2 senedir kuantum internet kullanmakta oldu?unu öne sürdü. Kuantum mekanik kanunlar?na uygun olarak geli?tirilen internet sistemi hem güvenli?i hem de ileti?im h?z?n? art?r?rken ???k h?z?ndan bile daha dü?ük bir süre içerisinde veri transferi sa?l?yor. Kuant?m internet bu gibi mükemmel özellikleri bizlere sunarken etk eksi yan? ise sadece iki nokta aras?nda bu tekniklerin kullan?labilir olmas?.

Bu konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Technology Review yazarlar? sistemin ?u an giri? a?amas?nda bulundu?unu ve daha çok geli?tirilmesi gerekti?ini savunurken internet sa?lay?c?s? merkezinin üzerine daha fazla yat?r?m yap?l?p bu sistemin tüm dünyaya yay?lmas? gerekti?ini dile getirdiler. Kuantum a?lar? di?er a?lardan yani internetlerden ay?ran en önemli özelli?i 0 ve 1 bitlerinin yan? s?ra ayn? anda ba?ka de?erler de alabilmesi, normal sa?lay?c?lar ise sadece 0 ve 1’lerle çal??abiliyor.


0 Yorumlar