src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/Meizu.jpg” alt=”Meizu” width=”450″ height=”250″ class=”alignnone size-full wp-image-4837″ />

Çal??malar?n? Çin’de sürdüren ve son zamanlar içinde ismini fazlas?yla durdurmay? ba?ar?p Huawei’den sonra ülkenin en çok dikkat çeken mobil üreticilerinden biri olan Meizu’dan ilgi çekici bir haber geldi. Telefonlar?n? Android i?letim sistemi ile üretmekte olan Meizu, Amerika pazar?na giri? yapma haz?rl??? içerisinde oldu?unu aç?klad?. Birkaç ay içerisinde telefonlar?n? Amerika’da da sat?a? sunacak olan Çinli firma, bunun için ?u an haz?rl?k a?amalar?n? tamaml?yor.

Firma yay?mlad??? bas?n aç?klamas? ile birlikte gelecek planlar?n? da ortaya ç?kard?. Zira firma çok yak?n bir süre içerisinde Amerika Birle?ik Devletleri pazar?na girmeye haz?ran?yor.

Meizu’ya göre Amerika Birle?ik Devletleri’nin ak?ll? telefon pazar?nda bir oyuncuya daha yer var. Ayr?ca firma karakteristik özelliklerini bar?nd?ran iyi donan?ml? ak?ll? telefonlar?n?n yaln?zca çevrimiçi ma?azalardan sat??a sunulaca??n? da belirtti. Bu durum ilerleyen dönemde de?i?ecek ama muhtemelen Meizu firmas? öncesinde bir analiz yapmak isteyecektir.

Amerika Birle?ik Devletleri pazar?nda sergileyece?i uzun vadeli stratejinin ilk ad?m? olarak da CES 2014’te boy göstereceklerini aç?klayarak bas?n bültenini noktalam??lar.


0 Yorumlar