src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/ps_vita.jpg” alt=”ps_vita” width=”450″ height=”263″ class=”alignnone size-full wp-image-4834″ />

Geride b?rakt???m?z ay yeni oyun konsolu Sony PlayStation 4’ün sat??a sunulmas? sadece o cihazdan gelir gelmesini sa?lamad?. Sony’nin yüzünü güldüren bir ba?ka ?ey de PS Vita’n?n sat??lar?n?n artmas? oldu. Aç?klanan bilgilere göre geride b?rakt???m?z y?l?n ?ubat ay?nda sat??a sunulan PS Vita’n?n sat??lar?, PS 4’ün ç?k???n?n ard?ndan ivme kazand?.

Sony’nin geçti?imiz sene ?ubat ay?nda piyasaya sürdü?ü PS Vita, son derece ba?ar?l? bir cihaz olmas?na kar??n, oyun severler taraf?ndan pek bir ilgi görmemi?ti.

Zira, üçüncü parti oyun geli?tiricilerinin yan? s?ra, Sony’de cihaza tam anlam?yla oyun deste?i vermeyince, PS Vita sat??lar? da adeta dibe vurmu?tu.

Sony, PlayStation 4’ü tan?t?rken, PlayStation Vita ile kullan?labilece?ini aç?klam?? ve böylece Vita’n?n sat??lar?n? da artt?rabilece?ini dü?ünmü?tü.

Sony’den gelen son aç?klamalara göre bu plan i?e yaram?? gibi duruyor. Zira, PlayStation 4 ç?kt?ktan sonra PS Vita’n?n sat??lar? %68 oran?nda artm??. ?u anda PlayStation 4 stoklar?n?n s?n?rl? oldu?unu dü?ündü?ümüzde, y?lba?? sonras? Vita sat??lar?n?n daha da artaca??n? söylemek mümkün.


0 Yorumlar