src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/microsoft4africa-190×300.jpg” alt=”” title=”microsoft4africa” width=”190″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-2254″ />

Microsoft ve Huawei bir araya gelerek Afrika’ya yard?m için bir telefon geli?tiriyor. Dünyan?n en kötü ekonomisine sahip olan bölgeye özel yeni bir telefon geli?tirilecek ve uygun fiyattan sat?lacak. Huawei Ascend W1’in düzenlenip yeniden üretilece?i telefonun, Afrikal?lar?n günlük ve i? hayat?nda rahat etmesini sa?lamas? dü?ünülüyor.

Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Windows Phone Bölümü Ortado?u ve Afrika Sorumlusu Gustavo Fuchs, Afrika’da sat?lacak bir telefonun en fazla 100 dolar olmas? gerekti?ini, bu fiyat dahilinde en iyi özelliklerde bir telefon üreteceklerini aç?klad?. Fuchs ayr?ca yapt??? aç?klamada birkaç sene içerisinde Afrika’da milyonlarca telefon satmak istediklerini de belirtti. Henüz bu telefonlar?n sat??? için bir GSM operatörü ile anla??lm?? de?il, ve anla??lmad??? sürece telefonlar?n birinci elden sat?lmas? zor gözüküyor.


0 Yorumlar