src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/Surface-Pro-2.jpg” alt=”Surface Pro 2″ width=”600″ height=”320″ class=”alignnone size-full wp-image-4169″ />

Microsoft’un sat??a sunmu? oldu?u Surface serisinde yer alan ve yak?n zamanda yeni yüzüyle kullan?c?larla bulu?acak olan yeni nesil tablet henüz ön sat?? dönemine tükendi. Profeyonel edisyon serisinin ikinci modeli olan Microsoft Surface Pro 2 için geçti?imiz gün aç?klamada ön sipari?e aç?ld??? söylenmi?ti. ?u ana kadar gelen bilgilere göre Surface Pro 2’nin 128 GB’l?k modelleri için yeteri kadar sipari? al?nd? ve daha da al?nam?yor ve gelen bilgilere göre di?er modeller için de yak?n zamanda ayn? ?ey geçerli olacak.

128 GB depolama kapasiteli yeni tabletini ön sipari?e ç?karan Microsoft, ön sipari?e aç?lan kontenjan?n tümünün sat?ld???n? belirterek sipari?leri bir süreli?ine durdurdu.

Microsoft, yeni nesil Surface tabletlerini geçen ay duyurmu? ve birkaç gün önce de ön sipari?e açm??t?. Ön sipari?e aç?lmas?ndan k?sa süre sonra, masaüstü Windows i?letim sistemiyle çal??an ve Intel i?lemcilere sahip Surface Pro 2 128 GB modeli, sat?? limitini doldurdu. Ayr?ca 256 GB ve 512 GB modelleri de ön sipari? limitlerini doldurmak üzere.

Cihazlar?n ön sipari? limitleri dolmu? olsa da, kaç adet sipari? al?nd??? ?u anda bilinmiyor. Bu limitler Microsfot’un cihaz? piyasaya ç?kard???nda k?sa sürede üretip mü?terilere gönderebilece?i üretim kapasitesine göre belirleniyor fakat sat?? ba?ar?s? konusunda tam bir i?aret olarak kabul edilemiyor çünkü adet olarak çok küçük rakamlar da olabiliyor.

Ön sipari?ten sat?n al?nan tabletler 21 Ekim’de sahiplerine gönderilecek. Ma?azalardaki sat??lar ise 22 Ekim’de ba?layacak.


0 Yorumlar