Vestel Venüs Almak Mantıklı Mı?

Reklamlarda s?kça görülen ve fiyat? nedeniyle baz? soru i?aretlerinin olu?mas?na neden olan Vestel Venüs almak mant?kl? m?? Mobil cihazlar?n gün geçtikçe daha fazla özelli?e sahip olmas? ve bu özelliklerin de fiyat? artt?rmaya ba?lamas?, dü?ük birikimle al?nabilecek telefonlar?n azalmas?na neden oluyor. Çok uygun fiyatlarla sat??a sunulan ve yüksek fiyatl? cihazlar? aratmayacak olan telefonlarda da baz? sorunlar görülebiliyor. Yurtd???ndan getirilen ve bundan dolay? da çok yüksek bir verginin ard?ndan sat??a sunulan telefonlar, almak isteyen herkesin bir kez daha dü?ünmesine neden oluyor. Vestel Venüs V3 serisi telefonlar?n tamam? son derece uygun durudad?r.

Vestel Venüs Genel Performans Özellikleri

32 GB dahili haf?za imkan? sunan telefonlara ayr?ca 64 GB harici SD kart da tak?labiliyor. Ço?u telefonda 13 MP arka, 8 MP ön kamera olana?? sunuluyor. Vestel Venüs almak mant?kl? m?? Vestel’in ülke ekonomisine katk? yapaca?? göz önünde bulunduruldu?unda, ortalam bir telefonun kalitesi ve kendi alan?ndaki di?er telefonlarla k?yaslanan kalitede yeterli sonuçlara ula??labiliyor. V3 serisi telefonlar? almak hem ekonomik hem de performans aç?s?ndan mant?kl? bir hareket olacakt?r.


0 Yorumlar