src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/mp3_mp4-253×300.jpg” alt=”mp3_mp4″ width=”253″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-3621″ />

Seneler öncesinde ç?k???n? yaparak ses dosyalar?n?n en çok kullan?lan uzant?s? olmay? ba?aran MP3 bir süre sonra MP4 ile desteklenmi?ti. Kullan?c?lar bu iki dosya sistemi aras?ndaki fark? bilmese de ikisini de kullanmakta. Asl?na bak?l?rsa MP3 ve MP4 aras?ndaki fark da?lar kadar. MP4 san?ld??? gibi MP3’ün devam? de?il, sadece isim benzerli?i var ortada. MP3 iyi bir ses s?k??t?rma format?d?r. Seste yer alan küçük dalgalar? es geçerek dosya boyutunu fazlas?yla a?a?? çeker ve buna kar??n ses kalitesinden fazla bir ?ey kaybettirmez. E?er bir MP3 dosyas?n?n dosya boyutunu ne kadar dü?ürdü?ünü görmek istiyorsan?z bir ?ark?n?n MP3 ile WAW dosyalar?na göz atabilirsiniz.

MP4 ise Apple taraf?ndan geli?tirilmi? bir dosya türüdür. MP3 sadece ses dosyas? s?k??t?r?rken MP4 ses ve dosya saklayabilen bir depodur, yani dosyalar? s?k??t?rmaz ve buna ra?men küçük bir boyuta sahiptir. MP3’ü neredeyse tüm cihazlar çal??t?rabilir ama MP4’te bu mümkün de?ildir. Ancak cihaz içine yerle?tirilebilecek olan codeclerle birlikte yine tüm cihazlarda çal??abilirler. MP4 videolar kendi içlerinde altyaz? bar?nd?rabilirler, yani film izlemek istiyorsan?z birden çok seçenekli dil seçene?i sunan MP4 format?nda indirmeniz daha sa?l?kl? olacakt?r. K?sacas? Mp3 ve Mp4 aras?ndaki farklar kullan?c?lar? pek fazla etkilemiyor ama asl?nda çok fazla.


0 Yorumlar