pc

Yakla??k bir buçuk senedir az da olsa bir dü?ü? içerisinde olan pc sektörü kötü gidi?at?n? halen devam ettiriyor. Son olarak sektörün 2013’ün ikinci çeyre?ine ait istatistikleri payla??l?rken dü?ü?ün devam etti?i gözleniyor. Asl?na bak?l?rsa biz bunun ya?anaca??n? sizlere iki sene öncesinden söylemi?tik. Mobil platformlar üzerine o kadar fazla yat?r?m yap?l?yor ki bu dü?ü? çok önceden belliydi. ?ki sene önceyle ?u andaki telefonlar? kar??la?t?rd???m?zda aradaki da?lar kadar fark? görebiliyoruz ancak ayn? ?eyi PC için söylemek imkans?z. A?a??daki tabloda da görebilece?iniz gibi 2012’nin 2. çeyre?iyle 2013’ün 2. çeyre?i aras?nda pc sat???nda yüzde onluk bir dü?ü? söz konusu.

Tüm bilgisayar üreticileri Windows 8’le birlikte sat??lar?n tekrar yükselmesini beklerken maalesef bu bir çözüm olmu? de?il. Geçti?imiz sene 85 milyon olan PC sat??? bu sene 76 milyona kadar gerilemi?. En iyi PC geli?tiricilerinden Acer ve Asus’ta bile büyük dü?ü?lerin ya?anmas? ise sektörü daha fazla tela?a soktu. PC sektöründeki dü?ü?ün nedeni mobil telefonlar olurken tabletleri de es geçmemek laz?m. Neredeyse art?k bilgisayar seviyesinde performans sa?layabilen tabletler hem kullan??l? hem de ??k tasar?mlarla sat??a sunuluyor. E?er her ?ey böyle devam ederse bir on sene sonra bilgisayarlar “antika” olarak da sat?labilir.

pc_istatistik


0 Yorumlar