Nexus 6 Arka Kapak Sorunu

Motorola’n?n yeni ak?ll? telefonu Nexus 6 ç?kar?lamayan bir arka kapa?a sahipti. Normal ?artlar alt?nda ç?kar?lamayan bir kapa??n dayan?kl? ve kaliteli olmas? gerekir; ancak Nexus 6 böyle bir kapa?a sahip de?il. Geride b?rakt???m?z günlerde sosyal medyada payla??lan foto?raflarda Motorola kapaklar?n?n yava? yava? ?i?meye maruz kald???n? ve baz?lar?nda da soyulmalar ya?and???n? gördük. Motorola’dan bu durum için bir aç?klama geldi, ancak ne kadar yararl? oldu onu bilemeyiz.

Üretici ?irketin söyledi?ine göre bu üretimden kaynaklanan bir problemden öte, kullan?c? hatas? ile ilgili olabilir. Hatta Motorola bu soruna sahip Nexus 6 cihazlar?n de?i?imini yapamayacaklar?n? da söyledi. Bunun üzerine kendi kendilerine çözüm üretmeye çal??an kullan?c?lar solu?u e-Bay gibi üçüncül mecralarda ald?.

Dom adl? bir Nexus 6 sahibi arka kapak yede?i sat?n alm?? ve de?i?imin nas?l yap?laca??n? basitçe anlatm??. De?i?im i?lemine ait videoyu a?a??dan izlemek mümkün.


0 Yorumlar