sony_ps

2 sene önce sat??a sunulan ve rekorlar k?rmay? ba?aran PlayStation 4 halen deliler gibi satmaya devam ediyor. Jpaon üreticisi Sony taraf?ndan geli?tirilen yeni nesil PlayStation’a dair geride b?rakt???m?z 3 ayl?k sat?? bilgileri aç?kland?. Gelen bilgilere göre 2014’ün son 3 ay? içerisinde 6.4 milyon PS4 sat?lm??. Bu de?er aras?na PS Vita da s?k??t?r?l?nca sat?? adedi 7.5 milyona kadar ç?k?yor.

Sony, ayr?ca Oyun ve A? Hizmetleri Bölümü’nde (Game & Network Services Segment)ilgili dönemde 531.5 milyar Yen yani 4.3 milyar dolarl?k gelir elde etti. Bu rakam, geçti?imiz y?l?n ayn? dönemine göre yüzde 16.8’lik yükseli? anlam?na geliyor.

PS3 sat??lar? dü?meye devam ediyor

PlayStation 3 konsol ve oyunlar?nda dü?ü? devam ederken PlayStation 4 yükseli?ini sürdürüyor. Sony, bu ürünü ile adeta ‘PlayStation ?irketi’ olaca?a benziyor. PlayStation sat??lar?na dair geli?meleri izlemeye devam edece?iz.


0 Yorumlar