nfc

NFC teknolojisinin kullan?m alanlar? gün geçtikçe art?yor. Android i?letim sistemli telefonlar?n ço?unda yer alan bu özellik, yak?n alan içerisinde ba?ka cihazlarla ileti?ime geçmenize yararken, hayat?m?z? fazlas?yla kolayla?t?racak. Peki NFC nedir ve ne i?e yarar? Biz de bu yaz?mz?da sizlere NFC’nin kullan?m alanlar? hakk?nda birkaç örnek verdik.

NFC kartvizit

?? dünyas?n?n en s?k kulland??? ?eylerden birisi olan kartvizitler de teknolojiye ayak uydurmaya ba?lad?. Daha önce QR kodlar ile bulu?an kartvizitler, ?imdi de NFC teknolojisi ile bulu?tu. Kartvizitini ald???n?z ki?ilerin telefon, mail adresi gibi bilgilerini ö?renmek için tek yapman?z gereken ak?ll? telefonunuzu karta yakla?t?rmak.

NFC yüzük

Her ne kadar s?radan, basit bir yüzük gibi gözükse de, NFC çipine sahip olan bu yüzük, bir çok farkl? görevde kullan?labiliyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise ak?ll? telefonunuzu elinize ald???n?zda ekran kilidini kald?rabilmesi. Ayn? zamanda su geçirmez ve darbelere kar?? dayan?kl? oldu?unu da hat?rlatal?m.

NFC kap? kilidi

Ülkemizde NFC’nin en yayg?n kullan?m alanlar?ndan birisi de güvenlikli kap?lar. NFC çipine sahip olan kap? kilit sistemleri ile yabanc? ki?ilerin, h?rs?zlar?n evinize girme riski azal?yor. Ki?iye özel haz?rlanan bu çipler sayesinde evinize girmek için tek yapman?z gereken ak?ll? telefonunuzu kap? kilidine yakla?t?rmak.

NFC destekli kütüphane

Türkiye’deki herhangi bir kütüphanede NFC teknolojisi aktif olarak kullan?l?yor mu bilemiyoruz ama Japonya’n?n bir çok yerinde bu teknoloji aktif biçimde kullan?lmaya ba?lanm??. Arad???n?z kitab? bulmak, ya da be?endi?iniz bir kitap hakk?nda daha detayl? bilgi sahibi olabilmek için telefonunuzu NFC çipine yakla?t?rmak yetiyor. Yak?nda ülkemizde de aktif biçimde kullan?lmas?n? diliyoruz.

NFC implantlar

Bu seferki di?erlerinden daha farkl?, hatta ürkütücü de denilebilir. Vücuda yerle?tirilen çok küçük bir çip sayesinde kimlik belirleme i?lemleri kolayla??yor. Bu sayede suçla mücadele ve kimlik h?rs?zl??? suçlar?nda büyük azalma ya?anaca??, ki?ilerin sa?l?k sorunlar?n? tek bir dokunu?la ö?renilebilece?i ve sa?l?k görevlilerinin i?lerinin kolayla?aca?? söyleniyor.


0 Yorumlar