src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/Nokia-Illusionist.jpg” alt=”Nokia Illusionist” width=”600″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-4816″ />

Geride b?rakt???m?z ay içerisinde sizlere vermi? oldu?umuz haberde Nokia’n?n 8 inçlik bir tablet üzerinde çal??t???n? ve hatta birçok foto?rafla birlikte teknik özelliklerin de internete s?zd?r?ld???n? belirtmi?tik. Tüm dünya birkaç ay içerisinde bu tabletin sat??a sunulmas?n? beklerken ?imdi de Nokia Illusionist adl? tabletin iptal edildi?ini konu?ulmaya ba?land?. Buna gerekçe olarak ise Nokia’n?n ak?ll? telefonlar üzerine biraz daha dü?mek istedi?i gösterildi.

Microsoft’un kendi Surface tabletlerinin kar??s?na Nokia’n?n Illusionist’ini ç?kar?p ç?karmayaca?? bilinmiyordu. Hatta Nokia’n?n uzun y?llard?r beklenen tabletlerinin ?ubat 2014’teki MWC etkinli?inde ortaya ç?kaca?? bile konu?uluyordu.

Öyle görünüyor ki, Microsoft art?k karar?n? verdi ve Nokia’n?n 8 inç boyutundaki Windows tabletinin Surface’e rakip olmas?n? istemedi. Zira Illusionist’in iptal edildi?i bilgileri internete s?zd?. Microsoft ?u s?ralar Surface’in 7 inç modelleri üzerinde çal???yor; dolay?s?yla Windows sistemli ba?ka bir küçük tabletin, yeni “minik” Surface’e büyük bir darbe vurabilece?inden ?üphelendi?i için bu karar? alm?? olabilir…


0 Yorumlar