nokia

Finlandiya’n?n en büyük firmalar?ndan biri, cep telefonu piyasas?n?n da en sayg?n firmalar?ndan biri olan Nokia, Lumia serisi ve Windows Phone 8 i?letim sistemiyle birlikte uzun süredir durdu?u batakl?ktan ç?kmay? ba?arm??t?. Birkaç ay önce yap?lan çal??malarda Nokia’n?n 41 megapiksellik bir telefon kameras? geli?tirdi?i aç?klanm?? ve bu teknoloji bizlere gösterilmi?ti. Ancak buna ra?men halen bu kamera teknolojisi Lumia serisinde hiçbir telefonda yer alm?yor. ?imdi gelen aç?klamalar ise Nokia’n?n 41 megapiksel kalitesinde olmasa da biraz daha a?a??da bir kalitede olan kamera sistemini telefonlar?na entegre edece?i yönünde.

WMPoweruser’dan gelen bilgilere göre Nokia bu i?lem için çal??malar?n start?n? vermi? durumda. Gelecek olan kameralar?n en az 20 megapiksel kalitesinde olmas? beklenirken ilk kameran?n oldukça yüksek segmentte yer alan bir telefonla piyasaya sunulmas? bekleniyor. Bu al?nan bilgilerin Nokia’dan s?zd?r?ld??? belirtilse de henüz tamamen do?rulanm?? de?il. Ama aylard?r ç?kan haberlerden sonra bilginin büyük oranda do?ru oldu?unu tahmin etmek pek de zor de?il. Xenon fla? özelli?ini de içinde bar?nd?racak olan bu kameran?n di?er detaylar? a?a??daki görselde yer al?yor.


0 Yorumlar