NVIDIA Shield

OUYA’dan önce ç?karak büyük bir sürprize imza atan NVIDIA Shield’den detayl? ve resmi bilgiler gelmeye ba?lad?. Daha önceden ön sipari?e aç?lm?? olan NVIDIA Shield bu ay sonunda sahiplerine gönderilecek. ?lk olarak CES 2013 Fuar?’nda tan?t?lan yeni oyun konsolu Android i?letim sistemli. May?s ay?nda ön sipari?e aç?lan cihaz ön sipari? yapanlara farkl? ayr?cal?klarla teslim edilecekken bunlar?n ne oldu?u halen belirtilmi? de?il; sürpriz olacak. NVIDIA gibi bir firman?n oyun sektörüne kat?lm?? olmas? bu pazar?n ne kadar büyüdü?ünü gösterirken NVIDIA Shield’den sonra birçok Android tabanl? oyun konsolu da bizlerle bulu?acak.

Daha önce yap?lan aç?klamalarda NVIDIA Shield’in ön sipari?ini verenlere cihaz?n 27 Haziran’da ula?aca?? belirtilmi?ti, ancak bunun ard?ndan teslimlerin gecikece?i ve Temmuz ay?n?n sonunda ula?t?r?laca?? aç?kland?. NVIDIA Shield e?er bir gecikme daha ya?anmazsa Temmuz ay?n?n sonunda sahiplerinin elinde olacak. NVIDIA kendi resmi sitesi üzerinden yapt??? aç?klamalarda ?u sözlere yer verdi: “SHIELD’i ürettik çünkü oyun oynamay? seviyoruz, umar?z siz de ondan bizim kadar ho?lan?rs?n?z”

Yeni oyun konsolu 31 Temmuz itibariyle da??t?ma ba?lanacak. Türkiye’den hiçbir ön sipari? al?n?p al?nmad???n? bilmiyoruz ama oyun konsolunun 10 gün içinde incelemesinin detayl? olarak gelecek olmas? bizleri sevindiriyor. O zaman daha detayl? bilgileri sizlere sunaca??z.


0 Yorumlar