Panasonic HX-A100

E?er do?a sporlar?yla u?ra??p çok zorlu yollardan geçiyor ve bu anlar? kaydedip ölümsüzle?tirmek istiyorsan?z Panasonic HX-A100 tam da arad???n?z türden bir kamera. Panasonic taraf?ndan üretilen bu kameran?n di?er ekstrem spor kay?t kameralar?ndan fark? ise kafaya sabitlenmiyor olup tam anlam?yla oturmas? ve bunla birlikte 360 derece görüntü kayd? sa?lamas?. Kameradan ç?kmakta olan kol band? kameran?n dü?mesini engellerken kulak ask?s?n?n da fazlas?yla i?inize yarayaca??n? belirtelim. Kameran?n üstünde hiçbir ekran yer alm?yor. Kameray? ak?ll? telefonunuz üzerinden kontrol ediyorsunuz. Kaydedilen görüntüler de Wi-Fi ba?lant?s? üzerinden ba?ka bir cihaza aktar?labiliyor, bunun yan? s?ra MicroSD deste?i de var.

Full HD görüntü kalitesinde kay?t gerçekle?tirebilen Panasonic HX-A100 ?u ana kadar yap?lan testler sonucunda otomatik odaklanma konusunda da tam not ald?. Ba? üstünde durdu?u için iyi aç? yakalayamamas? söz konusu olan Panasonic HX-A100’da böyle bir eksi yan yok. Panasonic HX-A100 fiyat? 269.99 dolar. Türkiye’deki ma?azalardan da kameray? sat?n alabilirsiniz, firman?n internet sitesinden de. ??te Panasonic HX-A100 kameran?n di?er detayl? özellikleri.

Ads?z


0 Yorumlar