Panasonic Toughpad

Teknoloji devi Panasonic 20 inçlik ekrana sahip olan yeni nesil tableti Toughpad’i yak?nda Türkiye’de de sat??a sunuyor. Bu ay?n 14’ünde tan?t?lm?? olan tablet 20 inçlik ekran?yla ilk kez 4K çözünürlük keyfi sunan cihaz olarak bir ilke imza atarken fiyat?yla da dudak uçuklat?yor. Panasonic Toughpad fiyat? olarak 5.000 €belirlendi ve önümüzdeki y?l?n ilk ay?ndan itibaren sat??a sunulmu? olacak.

4K devrimi dayan?kl?l?kla bulu?uyor

3840 x 2560 piksel say?s? sayesinde 4K teknolojisini sunan yeni Toughpad 4K UT-MB5 kurumlara özel, i?e dayan?kl? ve ta??nabilir bir tablet olarak öne ç?k?yor. 4K teknolojisiyle dijital görüntülemede, dokunmatik kullan?mla ise “birlikte çal??ma” anlay???nda yeni bir ç???r açan tablet, nokta at??? kesinlik ve not alma uygulamalar?na olanak tan?yan Panasonic Elektronik Dokunmatik Kalem* ile de kullan?labiliyor.

Foto?rafç?lar, pazarlamac?lar ve sat?? departmanlar?n?n ihtiyaçlar? gözetilerek tasarlanan Toughpad 4K UT-MB5, inç ba??na 230 piksel, 15:10 en boy oran? ve 3840 x 2560 pikselli, 20 inç boyutunda büyük bir ekrana sahip. Bu özellikler sayesinde tablet, A3 çizimler, bro?ürler ve multimedya içeriklerini mükemmel bir ?ekilde gösterebiliyor. Ürünün geli?mi? ekran? ve çözünürlük teknolojileri, zoom ile yak?nla?ma ve görüntüleri yeniden boyutland?rma i?lemlerini h?zl? hale getirdi?i gibi görüntülerin de kristal netli?inde olmas?n? sa?l?yor.

Panasonic Elektronik Dokunmatik Kalem

Panasonic’in yeni tableti, son derece sezgisel bir kullan?m sunan ve serbest skeç çizimi, not alma ya da el yaz?s? uygulamalar? için kullan?c?ya sanki ka??da yaz?yormu? hissi veren yeni Panasonic Elektronik Dokunmatik Kalem* ile birlikte kullan?labiliyor. Kalem, ekrandaki her bir pikseli ayr? ayr? okumak için k?z?lötesi sinyaller kullan?yor ve piksellerle tablet aras?ndaki ileti?imi Bluetooth teknolojisi üzerinden sa?l?yor. Toughpad 4K UT-MB5 bu özellikleriyle piyasadaki di?er kapasitif yazma tablalar?ndan ayr?l?yor. Kalemi son derece keskin yapan ise tablet ekran?ndaki her bir pikseli ayr? ayr? tan?yabilme becerisi. Kalem böylelikle hareketlenme e?imlerini tan?yor, kaydediyor ve bas?nc?n 2048 seviyesini yorumlayabiliyor. Bunun sonucunda da çizimler ve el yaz?lar? en küçük ayr?nt?lar?na kadar görülebiliyor.

Dünyan?n en hafifi ve en incesi

Toughpad 4K UT-MB5, 15:10 derecesindeki en-boy oran?, 2,35 kg a??rl??? ve yaln?zca 12,5 mm boyutundaki inceli?i ile 20 inç ekranl? ta??nabilir tabletlerin en hafif ve en incesi olma özelli?ini ta??yor. Gücünü Intel® CoreTM i5 vProTM CPU, 8GB’ye kadar RAM ve NVIDIA® GeForce® grafiklerinden alan Toughpad 4K UT-MB5, oldukça yüksek çözünürlüklü görüntüleri ak?c? ve kesintisiz olarak gösterebiliyor.

Toughpad 4K UT-MB5, Windows 8.1 Pro yüklenmi? olarak geliyor. Böylelikle cihaz gelece?i bugünden ya?at?yor, kurumlar?n mevcut tüm uygulamalar? ve Office ürünlerini kullanmalar?n? sa?l?yor. BT departmanlar?n?n teknolojiler aras?nda geçi? yapmas?n? kolayla?t?ran cihaz, Panasonic masaüstü k?za?? ve ta??ma çözümü gibi aksesuarlarla birlikte kullan?ld???nda bir masaüstü bilgisayar? ve tableti olarak da kullan?labiliyor.

Kurumlara özel tasar?m

Toughpad 4K UT-MB5, USB 3.0, SD kart yuvas?, kulakl?k jak? ve opsiyonel ak?ll? kart okuyucu gibi, kurumsal ortam için ideal pratiklikteki bir cihaz olmas?n? sa?layacak özelliklere sahip. K?zak ayr?ca Ethernet ve HDMI ba?lant? olana?? da sunuyor.

1280 x 720 piksel, dahili ön panel kameras? ve 20 inç ekran?n birle?imi ile görüntülü görü?me yapmak hem kolay hem de keyifli bir deneyim haline geliyor. 256 GB SSD ve SD kart yuvas? ile cihaz, uygulama ve verileri saklamak için gerekli depolama alan?na sahip.

Panasonic’in Avrupa çap?ndaki dayan?kl? mobil çözüm liderli?ini yans?tan Toughpad 4K UT-MB5, Kurumlara Özel Dayan?kl?l??a sahip bir ürün. Bunun anlam? da cihaz?n 76cm yükseklikten dü?melere (çal???r durumdayken alt taraf?)** ve +5 ile +35 derece** s?cakl??a kar?? dayan?kl? olmas?.

CAD performans?

2014’ün ilk yar?s?nda sat??a sunulacak Toughpad 4K Performans modeli, CAD tasar?m? ve 3D simülasyonlar için daha güçlü Intel® CoreTM CPU ve NVIDIA® grafikle donat?lm?? bulunuyor. Geleneksel CAD i? istasyonlar?n?n yerini alabilece?i dü?ünülen bu yeni Performans modeli CAD ve 3D tasar?m yaz?l?m? uzmanlar? Dassault Systemes’den oldukça olumlu izlenim yorumlar? ald?.


0 Yorumlar