src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/robot_beyin.jpg” alt=”robot_beyin” width=”443″ height=”337″ class=”alignnone size-full wp-image-4508″ />

En çok bilim kurgu ve fantazya filmlerinde rastlad???m?z konu?up dü?ünebilen robotlar?n gerçek olmas? art?k birkaç sene içerisinde resmile?ecek. ?sviçre’de ba?lat?lan bir projeyle birlikte böyle bir ?eyin olabilece?i, dü?ünen robotlar?n geli?tirilip organlara can verilebilece?i tezinin kan?tlanmas?n?n sa?lanmas? amaçlan?yor. Proje IBM taraf?ndan yürütülmekte, bu da ne kadar ümitli olmam?z?n ilk nedeni

Örne?in IBM, Alzheimer gibi hastal?klar için insan beyni üretme yolunda bir projenin ilk meyvelerini bas?nla payla??rken ABD’de ampute ki?iler için dü?ünce gücü ile yönetilebilen bacak ve el üretiliyor.

Güçlü bir felsefi ba?lant?ya sahip olmakla beraber insan beyni ve bilgisayar birbirinden ayr? tutulan kavramlard?. Ancak bu durum art?k son buluyor; teknoloji dünyas?n?n zirvesindeki ?irketlerden IBM, beyin ve bilgisayar? bir araya getirmek için do?ru zaman?n geldi?ine inan?yor. Üstelik bilim kurgu filmlerini aratmayan bir ?ekilde.

IBM Human Brain Project ad?n? alan proje dahilinde insan beyninin baz? konulardaki i?leyi?inin simule edilebilmesi odakl? bilgisayarlar?n meydana getirilmesi hedefleniyor.

Bilgisayarlar?n biyolojik prensiplerle çal??mas? hedeflenirken projenin amac?n?n ise bir bütün olarak beynin i?leyi?ini simule eden bilgisayarlar meydana getirmek ve bu sayede Alzheimer hastal???, ?izofreni ve otizm gibi hastal?klar?n tedavisinde bu ayg?tlar? kullanmak oldu?u aç?kland?. Proje, ?sviçre’deki IBM Zurich Ara?t?rma Laboratuvar?’nda yürütülüyor.

Tasar?mlarda ?ablon olarak insan beyninin prensiplerinin bilgisayar yap? ta?lar? içinde kullan?lmas? yolundaki çal??malar devam ediyor. 10 y?l sürmesi beklenen, bilim ve teknoloji anlam?nda çok büyük bir ad?m olan projenin sonuçlar? merakla bekleniyor.


0 Yorumlar