src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/08/pc_asus.jpg” alt=”pc_asus” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3835″ />

Sizlere daha önce yay?mlad???m?z yaz?larda neredeyse her seferinde dile getirmi?tik mobil sektörün PC’yi yava? yava? alt etmekte oldu?unu ve bunun istatistikleri de kan?tlanm?? bir ?ekilde elimize gelmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre 2013 y?l?nda PC sat??lar? geride b?rakt???m?z seneye oranla yüzde 10.9 de?erinde azald?. Dünya çap?nda oran yüzde 10.9 olurken Avrupa’daki oran yüzde 100’e dayanm?? durumda. Bu azalmada birçok neden rol oynuyor. Tabi ki ilk nedenlerin ba??nda kullan?c?lar?n bilgisayar yerine art?k ak?ll? telefon alma iste?i geliyor. Ak?ll? telefon almak yerine tablet almak isteyen de var tabi ki. Ve ?öyle de bir ?ey var ki tablet sat??lar?n?n ard?ndan en büyük darbeyi dizüstü bilgisayarlar yedi.

Dizüstü bilgisayarlara göre daha hafif olan ve son zamanlarda fazlas?yla geli?mi? donan?mlara sahip olan tabletler piyasay? yava? yava? ele geçirirken bunun pek de fazla uzun sürmesi beklenmiyor; PC sat??lar?n?n yak?n zamanda tekrar artmas? büyük muhtemel. Bunun nedeni ise yak?n zamanda Haswell i?lemcilerinde ultrabooklarla birlikte sat??a sunulacak olmas? ve Windows 8.1 güncellemesinin kullan?c?larla bulu?turulmas?. Hepsi sonbahar aylar?n?n sonuna kadar gerçekle?ecek, bakal?m yeni seneye kadar gözle görülür bir de?i?iklik ya?anacak m?? Tabi Microsoft’un XP’ye olan deste?ini kesece?ini aç?klamas? da yeni PC al?mlar?n? tetikleyecektir.


0 Yorumlar