gereksiz_program

PC, özellikle de Windows i?letim sistemine sahipse uzun bir kullan?mdan sonra sistemi ?i?irmeye ba?layacakt?r ve böylece bilgisayarda yava?lamalar görünür. Bu yava?lamalar? en eski haline getirmeniz için format atman?z gerekiyor ancak format?n pek de PC sa?l???na iyi gelen bir ?ey olmad???n? belirtelim. O yüzden PC’deki gereksiz programlar? silme i?lemi daha çok i?inize yarayacakt?r. Peki hangi programlar?n gereksiz oldu?unu anlayam?yorsan?z ne yapacaks?n?z? Bunun için bilgisayar bilgisine sahip olman?z gerek yok. A?a??da indirme linkini vermi? oldu?umuz uygulama bu gereksiz programlar? kendisi otomatik olarak tespit edecek ve size silip silmek istemedi?inizi sunacak.

Should I Remov It ad?ndaki program? kullanmak için hiçbir ücret ödemenize gerek yok, tamamen ücretsiz. ?nternetle birlikte kullan?lan uygulama kendi internet üzerindeki veritaban?yla sürekli olarak ileti?im içerisinde ve bu sayede hangi programlar?n silinip silinmemesi gerekti?ini ortaya ç?kar?yor. Tabi uygulama size sormadan bir ilme i?lemi gerçekle?tirmiyor. Should I Remove It Windows XP, Vista, 7 ve 8 i?letim sistemlerinde çal??abiliyor, bunlardan eski bir i?letim sistemini kullanan?n kald???n? da pek tahmin etmiyoruz. Program? açt?ktan sonra tek tu? ile tüm programlar?n?z? denetletebilir, hangilerinin silinmesi gerekti?ini ö?renebilir ve bilgisayar?n?z? h?zland?rabilirsiniz.

Should I Remove It indir


0 Yorumlar