Yeni Google Maps

Birkaç ay önce Google taraf?ndan tan?t?lan Google Maps’in yeni versiyonu sonunda kullan?ma sunuldu. Sadece masaüstü cihazlarda kullan?ma aç?lan yeni Google Maps birçok yeni ve yararl? özelli?i beraberinde getirirken kullan?c?lar?n çok daha fazla i?ine yarayacak gibi gözüküyor. Özellikle Apple’?n Maps uygulamas?nda yapt??? uygulama hatalar?ndan sonra kullan?m? çok daha fazla artan Google Maps bu f?rsat? iyi de?erlendirip birkaç ay sonra Google Maps’i daha iyi bir hale getireceklerini aç?klam??t?. Google yeni Maps’i daha önce davetiyeleri kabul etme zahmeti gösteren ki?ilere açm??t?, ?imdi ise tüm kullan?c?lara aç?lm?? durumda. Siz de a?a??da vermi? oldu?umuz adresten yeni Google Maps’i deneyebilirsiniz.

Yeni Google Maps ilk olarak arayüz konusunda de?i?tir. Tam ekran bir görüntüye kavu?urken daha modern ve ??k görüntü kaz?nd?. Eski Google Maps’te 2D bir görüntü yer al?yordu, bunda ise vektörel bak?? aç?s? var. Yani nereden bakarsan?z bak?n oray? mükemmel kalitede görebileceksiniz; bu özellik Android’de zaten yer al?yordu. Haritadan uzakla?ma s?n?r?n?z uzaya kadar götürülmü?. Yol tariflerinin yanlar?nda verilen ula??m seçeneklerindeki anlat?mlar daha basit bir hal alm?? ve yine daha fazla seçenek yer al?yor. Ayr?ca toplu ta??ma araçlar?n?n hangisinin daha h?zl? gidece?i de bizlere aktar?lan bilgiler aras?nda.

Google Maps


0 Yorumlar