Pinterest

Sosyal a?lar?n lider isimlerinden olan ama haberlerde pek de ismini duymad???m?z, yeni geli?meleri bizlere sunmayan Pinterest’ten bir büyüme haberi daha geldi. ?irketin yapt??? aç?klamalara göre kullan?c? say?lar? neredeyse 250 milyon yakla?m??. Özellikle geride b?rakt???m?z y?l?n ilk üç ayl?k dönemi içerisinde büyük bir kullan?c? kayd? alan sitenin bu sene de ayn? dönemde bir yükseli?e girmesi beklenmekte.


Amerikal?lar Pinterest’i daha fazla kullan?yor

Toplamda 242.5 milyon kullan?c?ya sahip olan Pinterest’e, 2013 y?l?n?n 1. çeyre?inden bu yana 97.7 milyon kullan?c? kaydoldu. Amerika’da ya?ayan internet kullan?c?lar?n?n 3’te 1’inin Pinterest hesab? var ve bu kullan?c?lar?n %16’s? aktif kullan?c? kategorisine giriyor. Bu oran Avrupa’ya do?ru gittikçe %8 ve %3 oranlar?na kadar dü?üyor.

Avrupal? internet kullan?c?lar?n?n 7.31 milyonu Pinterest’i aktif olarak kullan?yor. Ancak yine de Pinterest’in tamamen evrensel bir sosyal a? denilebilmesi için bir hayli yol kat etmesi gerekiyor.


0 Yorumlar