src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/Google-Glass.jpg” alt=”Google Glass” width=”468″ height=”258″ class=”alignnone size-full wp-image-5065″ />

Geride b?rakt???m?z birkaç sene ak?ll? telefonlar ve tabletlerin yo?unlu?u ile geçmi?ti. Ancak bu seneden itibaren art?k daha çok giyilebilir teknolojilerle içli d??l? olaca??z gibi gözüküyor. Google Glass ?u anda Amerika’da yüzbinler taraf?ndan kullan?l?rken giyilebilir ak?ll? saatler de dünyan?n her taraf?nda var. Google Glass’?n sürücüleri uyaran yeni bir uygulamas? daha ç?kt?. DriveSafe App adl? uygulama sayesinde trafik kazalar?n?n ciddi ?ekilde dü?ürülmesi planlan?yor.

Google Glass’taki göz retina sensörleri sayesinde uygulama aç?kken e?er uykunuz gelirse iris hareketleri takip edilip hesaplan?yor. Uygulama uyumak üzereyken sizi uyar?yor ve hemen en yak?ndaki dinlenme tesisinin yol haritas?n? size ç?kar?yor.

Bunun yan?nda müzik açman?z? veya bir kahve molas? vermenizi öneren DriveSafe App, sadece bu özellikleriyle de s?n?rl? kalm?yor. Çok kullan??l? bir navigasyon opsiyonu bulunan DriveSafe App, ?imdilik ABD s?n?rlar? içinde kullan?labilir olacak. Geli?tirici firma global bir uygulaman?n olabilmesi için Google Glass’?n tüm dünyada sat??a sunulmas?n? bekliyor.


0 Yorumlar