src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/06/playstation-tv.jpg” alt=”playstation tv” width=”530″ height=”348″ class=”alignnone size-full wp-image-5864″ />

Geride b?rakt???m?z gün E3 Konferans?nda tan?t?lm?? olan Playstation TV fazlas?yla ilgi çekmeye ba?lad? bile. Apple TV ile ayn? çal??ma mant???na sahip olan yeni nesil ürün, oyunculara ve kullan?c?lara bir sürü yeni imkan sunacak. Bu imkanlar?n aras?nda oyun dahi oynarken ekran?n bir bölümünü kesme yer al?rken yak?nda yap?lacak aç?klamalarla birlikte daha net bilgiler de elimize geçecek. PlayStation TV fiyatlar? da aç?kland? bu arada.

Fiyat olarak da oldukça uygun bir fiyat? (99$) bulunan PlasyStation Tv tan?t?mda yap?lan duyuruya göre ?imdilik sadece Japonya’da sat??a sunulacak. Öte yandan tan?t?mda PlasyStation Now ile entegreli olarak çal??abilen PlasyStation Tv 31 Temmuzda Japonya’da raflardaki yerini alacak. Bu tarihten sonra farkl? ülkelerde yeniden uyarlanacak olan PlasyStation Tv, Kuzey Amerika ve Avrupa ‘da raflardaki yerini alacak. Di?er ülkelerde sat??a sunulmas? konusunda herhangi bir tarih vermeyen Sony, di?er ülkeler için 2014 Sonbahar’da sat??a sunmaya haz?rland??? da gelen dedikodular aras?nda.

Fiyat olarak 99$ olarak aç?klanan ürünün paket ?eklinde sat?laca??ndan dolay? fiyat? 140$’a yükselmekte. Paket içerisinde PlayStation TV’nin yan?mda bir DualShock, HDMI kablo, 8GB haf?za kart? ve bir oyun bulunacak. Ürünün en güzel özelli?i ise geri uyumluluk bulunmas?. Bu sayede çok daha fazla oyunun oynanabilece?i bir platform olan PlayStation Tv bir çok kullan?c? taraf?ndan oldukça be?enildi. Fakat kullan?mdan sonra nas?l bir hedefe ula?aca??n? zamanla görece?iz.


0 Yorumlar