PS4

Geride b?rakt???m?z senenin sonbahar aylar?nda sat??a sunulan PlayStation 4, tam kapasiteli özellikleriyle bizlerle bulu?mam??t?. Yeni nesil oyun konsolunun eksiklikleri her geçen dönem daha da fazla kapat?l?rken ?imdi de MP3 deste?inin gelmesi bekleniyor. Oyun taraf?nda çok iyi bir i? ç?kard???n? söyleyebilece?imiz konsol, multimedya özelliklerinde ayn? performans? gösteremiyor. Sony’nin yeni verdi?i i? ilan? da bize yeni gelecek olan özellikle ilgili büyük ipucu vermekte.

Sony’den yeni i? ilan?
Sony Computer Entertainment Europe (SCEE) ve Ar-Ge departmanlar?nda çal??mak üzere aç?lan ilanda, ‘A? ekibi taraf?ndan geli?tirilen multimedya uygulama paketinin geli?tirilmesi ve bak?m? üzerinde çal??acak, yeni projeler yapabilecek birileri aran?yor’ ?eklinde ifadelerin bulunmas? yeni özelliklerin gelece?inin habercisi olabilir.

Ne gibi yenilikler gelebilir?

?lana bak?lacak olursa Sony, MP3 deste?i ba?ta olmak üzere birçok yeni formata destek vererek, konsolun multimedya özelliklerini daha ileriye götürecek. Böylece oyunun yan? s?ra film, video, altyaz? gibi konularda kullan?c?lar daha iyi bir kullan?m deneyimine kavu?acak.
Tabii Sony taraf?ndan yeni multimedya özellikleri hakk?nda resmi bir aç?klama gelmedi. Ancak önümüzdeki zamanlarda yeni bir duyurunun gelmesi muhtemel görünüyor.


0 Yorumlar