src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/11/PLINY-projesi.jpg” alt=”PLINY projesi” width=”580″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-6179″ />

Son haftalarda d?? bas?nda teknolojiyle ilgilenenlerin dikkatini fazlas?yla çekmeyi ba?arm?? olan bir proje bulunuyor: PLINY. ?lk ansiklopediyi yazd??? iddia edilen Pliny The Elder’?n ismini alacak olan proje, binlerce kod yaz?l?mc?s?n?n i?ini birkaç sene içerisinde bitirebilecek kapasitede bir proje. Proje ?u anda Pentagon taraf?ndan desteklenirken bitirildi?i takdirde elle günlerce yaz?lacak bir program PLINY ile birlikte çok k?sa süre içerisinde bitmi? olacak. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Swarat Chaudhuri, uygulaman?n düzgün kullan?lmas? için yine kod k?sm?n?n bir bölümün coder taraf?ndan girilmesi gerekti?ini ifade ederken projenin bu vakte dek 11 milyon dolar ba??? ald???n? da vermi? oldu?umuz bilgiler aras?na ekleyelim.

Chaudhuri’nin dedi?ine göre belli bir kod sat?r? haz?rlanm?? olan yaz?l?m?n çal???r hale gelecek yap?ya ula?mas? sadece tek bir t?klamaya bakacak.

PLINY’?n çal??ma prensibi ise a?a?? yukar? ?u ?ekilde i?liyor; belli bir k?sm? haz?r olan kodlar?n geri kalan? olas?l?k hesaplar? ile tahmin ediliyor, eksik olan kodlar?n hangileri olabilece?i ya da hangi kod sat?rlar? eklenirse yaz?l?m?n i?e yarar hale gelece?i hesaplan?yor. PLINY gereksiz gördü?ü kod sat?rlar?n? siliyor, gerekirse yerine farkl? sat?rlar yerle?tiriyor. K?sa süre içerisinde ise arzu edilen program kullan?labilir hale geliyor.

RICE Üniversitesi önümüzdeki 4 y?l boyunca bu proje üzerinde çal??acak. Pentagon’un DARPA kolu ise projeye tam tam?na 11 milyon dolar ba??? yap?yor.


0 Yorumlar