Dünyan?n en iyi ve en pahal? arabalar? üretmesi ile bilinen Porsche, benzinli olmas? nedeniyle Tesla kar??s?nda bir miktar rekabet etmekte zorlan?yor. Tesla’n?n hem konforlu hem de üst düzey bir teknolojik kullan?m sunmas? nedeniyle, Porsche kar??s?nda ço?u zaman üstünlük kurdu?u bilinse bile; yine de rekabetin k?zg?n oldu?unu söylemek mümkün. Porsche her y?l yakla??k olarak %8 lik bir büyüme kaydederken Tesla ise her yer % 10 luk bir büyüme ile yoluna devam ediyor. Son dönemlerde her iki araçta da bir miktar kar azalmas? olsa bile, yine de sektörün en çok kar eden kurulu?lar? olarak bilinmektedir. Özellikle de Tesla’n?n son dönemlerde ortaya ç?kard??? son teknoloji ürünlerin Porsche kar??s?nda adeta ezici bir üstünlü?e sahip olaca?? da en çok yürütülen tahminler aras?nda.

Önümüzdeki 20 y?l içerisinde neredeyse bütün arabalar?n elektrikli olaca?? tahmin edildi?inde; Porsche markas?n?n, Tesla kar??s?nda tutunmas? neredeyse imkans?z gibi görünüyor. Ancak yine de teknoloji dünyas?nda her ?eyin mümkün oldu?u söylenebilir.


0 Yorumlar