Amerika ile ilgili yap?lan restle?meler sonras?nda; dolar ve euro ciddi anlamda de?er kazanmaya ba?lam??t?r. Ancak yaln?zca bu yeterli de?ilmi? gibi bir de üzerine iPhone ürünlerine ekstra vergi konuldu. Tüm bunlarla birlikte art?k iPhone ve Apple ürünlerini almak neredeyse imkans?z hale geldi. Kullan?c?lar?n kafas?nda gümrük karar? sonras?nda iPhone ürünleri ne olacak soru i?aretleri dolmaya ba?lad?. Baz?lar? bunu  daha farkl? yollarla halletmeye çal???rken, baz?lar? da Apple ve iPhone ürünlerini almama karar? verdiler. Ancak yine de zamlar?n % 50 civarlar?n? bulmas? birçok kullan?c?da adeta ?ok etkisi yaratt?. 14000 liraya kadar varan Apple MacBook ürünleri ve iPhone ürünleri Türkiye’de çok daha az bir ?ekilde sat?lacak gibi görünüyor.

Ancak Teknoloji tutkunlar?n?n bu tarz engelleri yurtd??? e-ticaret siteleri ile de a?abilece?i tahmin ediliyor. 3 ay içerisinde Apple ve iPhone ürünleri ile ilgili  sonuçlar yava? yava? olu?maya ba?layacakt?r. Bu süre öncesine tahmin yürütmek neredeyse imkans?z boyutta


0 Yorumlar