Rusyada Bitcoin yasakland?, Bitcoin, Rusya Federasyonu Ba?savc?l???’n?n ald??? bir kararla Rusya’da yasad??? ilan edildi. Son y?llarda giderek artan kullan?mlar?yla sanal para birimlerinin ve anonim ödeme yöntemlerinin Rusya‘da yasal kurumlar ve bireyler taraf?ndan kullan?lmas?n?n yasakland??? aç?klan?rken ülke s?n?rlar? dahilinde Bitcoin kullananlar?n “potansiyel ?üpheli” durumunda olacaklar? belirtildi.

Ba?savc?l?k, konuyla ilgili yapt??? aç?klamada Bitcoin kullanan vatanda?lar?n ve yasal kurumlar?n fark?nda olmadan kara para aklama ya da terörizmi finansal olarak destekleme gibi yollara sürüklenebilecekleri ifade edildi. Al?nan kararla, Rusya’daki bütün Bitcoin kullan?c?lar?n gözalt?na al?naca??n? söylemek abart?l? olsa da, bu kullan?c?lar?n polis taraf?ndan takip edilme olas?l??? art?k son derece yüksek.


0 Yorumlar