konami

Dünyan?n önde gelen oyun üreticilerinden biri olan Konami’yi ku?kusuz en çok PES serisi ile tan?yoruz. Ancak firma PES d???nda çok güzel oyunlar da geli?tiriyor. 2013 senesinin finansal istatistikleri aç?kland? ve bir önceki seneye göre yüzde 49’luk bir dü?ü? ya?and??? görüldü. Ancak PES’te ya?anan hüsrana ra?men firman?n gelirinin çok fazla oldu?unu rahatl?kla söyleyebiliriz.

Konami’den verilen bilgilere göre, firma 2013’ün son 9 ayl?k diliminde yakla??k olarak 49 milyon dolarl?k kar elde etmi?. Bu rapor bir önceki raporla kar??la?t?r?ld???nda Konami’nin kar oran?n?n yakla??k olarak %42 oran?nda dü?tü?ü gözlemleniyor. Tabi ki bundaki en büyük etmenin firman?n piyasaya sürdü?ü oyunlar?n fazla satamamas?ndan kaynakland???n? söylemek mümkün.

En çok oyun PS3’te sat?ld?

Konami yay?nlad??? finansal raporda yay?nlad??? oyunlar?n hangi platformlarda ne kadar satt???na da de?inmi?. Firman?n raporuna göre Konami oyunlar? en çok PlayStation 3’te (%56) sat?yormu?. Konami ve PS3’ün üreticisi olan Sony’nin Japonya kökenli oldu?unu dü?ündü?ümüzde bu oran pekte ?a??rt?c? durmuyor.
Dip not olarak 2013’te ki son 9 ayl?k dilimde Konami taraf?ndan da??t?m? yap?lan oyunlar?n toplamda 7.1 milyon adet satt???n? da belirtelim.


0 Yorumlar