Bitcoin olarak bilinen para biriminin son bir ay içerisindeki kayb? nedeniyle, Dünya genelindeki milyonlarca yat?r?mc?s?na zarar? son derece etkili bir hal ald?. Elinde bulunan Bitcoin’i ortalama 1 ay önce nakde dönü?türmü? olan bireylerin kazanc?, günümüzde olana k?yasla %34 daha yüksek bir de?ere sahip olacakt?.

Zarar?n sadece be? gün içerisinde gerçekle?mi? olmas?, özellikle süreci takip eden bireylerin ani bir önlem almas?n? da engellemi? oldu. Daha fazla zarar etmek istemeyen bireylerin özel olarak sat??la ilgili süreçte do?rudan Bitcoin alan kurulu?lara ba?vurdu?u görülebiliyor. ?lerleyen zamanlardaki ani art??? öngörerek sanal para birimini dü?ük fiyat?yla almak isteyenlerin say?s? da hiç az?msanmayacak say?ya sahip.

Zarar?n 20 Milyar Dolar Oldu?u Dü?ünülüyor

Sanal para birimi olarak Ocak ay?n?n ba??nda de?eri 1 milyon Dolar olan bir hesab?n günümüzde %34 daha de?ersiz oldu?u görülüyor. Bu durum, özellikle k?sa vadeli yat?r?mc?n?n önemli ölçüde etkilenmesine neden oldu?u gibi, uzun vadeli yat?r?mc?n?n da endi?elenmesine yol açt?. Kripto para ilerleyen zamanlarda de?eri itibariyle artaca?? yönünde tahminlerde bulunuluyor.


0 Yorumlar