Apple ilk olarak Iphone 4S modeli ile Siri uygulamas?n? görücüye ç?karm??t?. Bu uygulama hemen hemen herkes taraf?ndan fazlas? ile ilgi gördü ve sevildi. Özellikle uygulaman?n Türkçe olmas? herkesi oldukça sevindirdi. Siri her ne kadar amac? d???nda kullan?lsa da insanlar? bir ?ekilde e?lendirmeyi ba?arm?? durumdad?r. Siri Mac’e ne zaman gelecek? Sorusu art?k s?kça sorulmaktad?r.

S?R? NED?R?

Siri program? sizin ses alg?n?z ile çal??maktad?r. Yani ses ile komut verdi?iniz zaman Siri bunu hemen alg?lay?p komutlar? yerine getirmektedir. Mesela” not defterine gir” dediniz hemen not defteri uygulamas?n? sizler için açmaktad?r. Bu uygulama sayesinde sadece ses ile komut vererek telefona istedi?inizi yapt?rabilmeniz mümkün olmaktad?r. Siri Mac’e ne zaman gelecek? Sorusunun cevab?n? sizler için ara?t?rd?k.

MAC’E GELMES? AN MESELES?

Siri Mac’e ne zaman gelecek? sorusu art?k cevaplanmaya haz?r görünüyor. Apple bu konuda çal??malar?na h?z vermi? bulunmaktad?r. Bu haziran ay?nda uygulaman?n gelece?i konu?ulmaktad?r. Bu durum kullan?c?lar? oldukça merakland?rm?? ve heyecanland?rm?? durumdad?r.


0 Yorumlar