site

Dün ak?am saatlerinden itibaren Türkiye lokasyonlu birçok siteye giri? yap?lam?yor. Bu siteler aras?nda Millyet ve Sahibinden gibi sektörün en önde gelen siteleri de yer al?rken maalesef ki?iler siteler de zarar gördü. Türk Telekom Veri Merkezi’nde ya?anan s?k?nt? nedeniyle ortaya ç?kan bu sorun 15 saattir düzeltilebilmi? de?il ve Türk Telekom’dan da aç?klama gelmedi. Ancak Milliyet k?sa da olsa bir aç?klama yapt? ve sorunun site sahiplerinden kaynaklanmad???n? belirtti. ??te o tweet:

Türk Telekom, konuyla ilgili henüz bir aç?klama yapmad?. Beklentimiz; yolu kazan bir kepçenin yanl??l?kla DNS sunucular?n? yöneten veri merkezine ait fiber kablolar? da kopar?lmas? ?eklinde. ?a??rmay?n, çünkü daha önce ba??m?za gelmi?ti. Heyecanl? bekleyi?imiz devam ediyor. Bilgiler geldi?inde haberimizi güncelleyece?iz.


0 Yorumlar