src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/skype_lync-300×167.png” alt=”skype_lync” width=”300″ height=”167″ class=”alignnone size-medium wp-image-3175″ />

Uzun zaman sonra beklenen gerçekle?ti ve Skype art?k Lync deste?i verece?ini aç?klad?. Bir süre önce Microsoft taraf?ndan sat?n al?nan Microsoft bu uygulamaya ilk olarak hotmail deste?ini eklemi?, Windows Live Messenger uygulamas?n? da Çin hariç tüm dünyaya kapam??t?. Microsoft kendi içinde bar?nd?rd??? i? yerlerine yönelik uygulamas? Lync’i de Skype’a dahil ediyor. Böylece daha kompleks bir yap?ya ula?acak olan Skype’?n Google’?n Gtalk uygulamas?n? geçmesi bekleniyor. Microsoft Skype’? sat?n almadan önce de bu birle?menin ayr? iki firmayla birlikte yap?laca?? konu?uluyordu ama böyle bir ?ey olmam??t?.

Skype’?n resmi blogundan yap?lan aç?klamaya göre art?k Mac ve Windows i?letim sistemli bilgisayarlar üzerinden Skype ile Lync uygulamalar? birlikte kullan?labilecek. ?u anda sadece sayd???m?z iki sisteme destek veren bu yeni eklenti yak?nda Linux için de ç?kacak. En çok merak edilen konu ise mobil cihazlara da bu özelli?in ta??nabilecek olmas?. E?er böyle bir ?ey gelirse ak?ll? telefonlarda büyük bir devrim ya?anacak demektir. Lync sistemini global yüz ?irketten 90′?n?n kulland???n? belirtelim.


0 Yorumlar