src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/redhack1.jpg” alt=”redhack” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3172″ />

Ünlü Türk hacker grubu birkaç gündür Gezi Park?’nda süren olaylar nedeniyle Beyo?lu Emniyet Müdürlü?ü’nün internet sitesini hackledi. www.beyoglu.iem.gov.tr adresini aç?lmaz bir duruma sokan ve genelde devlet kar??t?, halk yanl?s? yapt?klar? ataklarla kendilerini tan?tan Redhack burada da yine halk?n taraf?nda olmay? seçti. Gezi Park?’nda ç?kan olaylar?n nedeni ise oradaki a?açlar?n y?k?lmas?. A?açlar? y?k?p yerine büyük bir AVM’nin dikilmesini sa?lamak isteyen belediyeye kar?? binlerce ki?i alanda bulunurken bu sabah da büyük olaylar ya?and?. Sabah hava açmadan bir bask?n daha düzenleyen polisle halk aras?nda ?u anda da tart??malar ve arbedeler sürüyor.

?u anda Beyo?lu ?lçe Emniyet Müdürlü?ü internet sitesi olan beyoglu.iem.gov.tr’ye hiçbir ?ekilde ba?lant? gerçekle?tirilemiyor. ?nternet üzerinden ileti?im içinde olan halk oradaki olan kalabal??? her geçen saat art?r?rken gelen bilgiler aras?nda Cumartesi günü, yani yar?n bölgede 100 bin ki?inin olaca?? yönünde. ?stanbul’un kalbinde ya?anan olaylar ayr?ca d?? bas?nda da büyük yank? uyand?rd?. Ülkemizdeki bas?n?n tam tersine yabanc? bas?n halk?n yanl?s? olarak haberler bast?. Ülkemizde ile halen devlet savunuluyor.


0 Yorumlar