src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/facebook_twitter.jpg” alt=”facebook_twitter” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4070″ />

Senelerdir e-posta kutular?n?n en büyük derdi olan spamler art?k Facebook ve Twitter üzerinde de kendini gösteriyor. Hotmail’in kapanmas?n?n ard?ndan ço?u kullan?c? art?k Gmail ve Outlook kullanmaya ba?lad? ve bu mail servisleri de spamleri fazlas?yla engelliyor. Bu durumda spam göndericileri kendilerine ba?ka yol bulmak zorunda kald? ve internetin en s?k kullan?ld??? sosyal platformlar? kendilerine hedef olarak seçtiler. Yüz milyonlarca insan?n kullanmakta oldu?u Facebook ve Twitter gibi sosyal platformlar da art?k spam sald?rlar? alt?nda ve bu konu hakk?nda bir de ara?t?rma yap?ld?. ??te o ara?t?rman?n istatistikleri.

Gelen bilgilere göre her 200 bildiriden biri spam olarak kullan?c?ya ula??yor. Bu tek ki?i üzerinde pek de büyük bir de?er olarak gözükmezken milyonlarca kullan?c?y? hesaba katarsak gerçekten gelece?i tehdit edecek gibi gözüküyor. Ayr?ca sosyal medyalarda yer alan uygulamalar?n yüzde 5’lik k?sm? kullan?c?lar?n spam mail gönderiyor. Facebook da geçen sene payla?t??? istatistikte Facebook’taki tüm bildirimlerin yüzde 4’ünün spam olarak kullan?c?ya ula?t???n? bizlere aç?klam??t?. Biraz da maillere de?inelim. Mail kullan?c?lar?na gönderilmi? olan maillerin yüzde 70’i spam olarak kabul ediliyor ki yak?n zamanda sosyal a?lar da bu tehlikeyle kar?? kar??ya kalabilir. Bu yüzden bu sitelerin sahipleri ?imdiden önlemler almaya ba?lad?lar.


0 Yorumlar