?imdi ki konumuz neredeyse her mail servisi kullanan bireyin ya?ad??? spam sorunu. Her gün gelen onlarca spam mailleri asl?nda gönderen ?irketleri büyük kâra sokuyor. Spam ?irketlerinin liderlerinden olan Zeus geçti?imiz tarihlerde çökertilmi?ti ama geriye kalanlar i?lerini kolayl?kla sürdürüyor.

Zombi bilgisayarlar üzerinden gönderilen bu postalar yap?lan ara?t?rmalara göre dünya çap?nda y?ll?k 200 milyon dolar kâr sa?l?yor. Ayr?ca bu elde edilen gelirler i?lerini resmi olarak yürüten ?irketlere çok fazla zarar veriyor. Sadece Amerika’da i? yürüten büyük ?irketlerin spam postalar? yapan ?irketler yüzünden u?rad??? kayb?n miktar? y?ll?k 50 milyar dolar? buluyor. Bahsini geçirdi?imiz spam postalar? ise genellikle eczac?l?k ve cinsellik içeren unsurlar için postalan?yor.


0 Yorumlar