Zaten büyük bir h?z alana hepsi bir arada pc piyasas? IFA 2012 Fuar?’yla birlikte doruk zirvesine ç?kt?. Geçti?imiz gün Fujitsu taraf?ndan hepsi bir arada PC sektörüne yeni kat?lan bir PC daha tan?t?ld?. Fujitsu’nun geli?tirdi?i bu bilgisayar?n ad? ise Esprimo-X.

Ne kadar hepsi bir arada pc stand?nda tan?t?lsa da bilgisayar?n küçük boyutta bir kasas? mevcut. Normal bir kasan?n neredeyse onda biri olan bu kasa yatay bir ?ekilde uzan?yor. Bilgisayar?n hakk?nda pek aç?k bilgiler verilmedi ama i5 i?lemci ve Windows 8 i?letim sistemi kullanaca??n? sizlere söyleyebiliriz. Ayr?ca bilgisayar?n ekran? da dokunmatik olacak. Fiyat hakk?nda da bir aç?klama yap?lmayan bilgisayar?n ana özelliklerinin detaylar?yla birlikte önümüzdeki günlerde aç?klanaca?? dü?ünülüyor.


0 Yorumlar