src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/08/surface_pro.jpg” alt=”surface_pro” width=”450″ height=”266″ class=”alignnone size-full wp-image-3819″ />

Geçti?imiz hafta yap?lan Microsoft CEO’su taraf?ndan yap?lan aç?klamada Surface ve Surface Pro sat??lar? konusunda fazla aceleci davrand?klar? ve satabileceklerinden çok daha fazla tablet ürettikleri belirtilmi?ti. Bu aç?klaman?n üzerine beklentilerimiz gerçekle?ti ve Microsoft, Surface Pro fiyat? konusunda indirime gitti. Birkaç ay önce de ayn? i?lemi uygulam?? olan Microsoft yönetimi Surface Pro fiyat?nda 100 dolarl?k yeni bir indirim sa?lad?. Windows 8 i?letim sistemine sahip olan yeni nesil tabletler Surface ve Surface Pro adl? iki farkl? modelle sat??a sunulurken Pro, teknik özellikler bak?m?ndan Surface’e göre daha iyi kal?yor. ?ndirime gidilmeden önce Surface PRO 64 GB’l???n fiyat? 899 dolar, Surface Pro 128 GB’l?k model ise 999 dolard?. ?kisinde de sa?lanan yüz dolarl?k indirimle birlikte çok daha uygun bir tablet haline geldiler.

Microsoft daha önce yapt??? indirimde 150 dolar kullan?c?lara kâr sa?lam??t? ama bu indirim sadece RT sürümlerde geçerli olmu?tu. RT sürümde sadece Windows üzerinde çal??an .exe uzant?l? uygulamalar çal???rken di?erlerine izin verilmiyordu. Windows 8 i?letim sistemine sahip olan tabletler henüz istedi?i sat??lar? elde edebilmi? de?iller, ku?kusuz bundaki en büyük neden de Android ve iOS’un uygulama ma?azas?yla ba?a ç?kamamalar?. Surface Pro fiyat?nda ya?anan indirim tabi ki ülkemize de yans?yacak.


0 Yorumlar