src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/09/tablet_dizustu.jpg” alt=”tablet_dizustu” width=”600″ height=”359″ class=”alignnone size-full wp-image-3988″ />

Temmuz ay?n?n elektronik kulvarda sat?? istatistikleri henüz yeni toplanabildi ve her istatistik neredeyse de?erlerine kadar bekledi?imiz yönde ç?kt?. Gelen bilgilere göre Temmuz ay? içerisinde Türkiye genelinde 136 bin tane dizüstü bilgisayar sat??? gerçekle?irken bu sat?m de?eri tabletlerde 177 bine kadar ç?kt?. Özellikle ucuz tabletlerde büyük bir ra?bet art??? ya?an?rken bu de?erin geçen y?la oranla 5 kat artt??? ortaya ç?k?yor. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Gold Teknoloji Marketleri Pazarlama Müdürü K?l?nç Orhan Erdemir tabletin durdurulamaz bir yükselme içerisinde oldu?unu ve sat??lar?n daha da artmas?n? beklediklerini dile getirirken geride b?rakt???m?z sene 30 ile 40 bin aras?nda sat??lar oldu?unu ama bu sene 200 bine bile yakla?may? ba?ard?klar?n? sözlerine ekledi.

Tablet sat???nda özellikle 500 liran?n alt?ndakiler ra?bet görüyor. Pahal? tabletler ülkemizde pek fazla tercih edilmezken kullan?c?lar?n isteklerini kar??layan tabletlerin bizim pazar?m?za girmi? olmas? halk?n fazla i?ine geliyor gibi gözüküyor. Bu senenin sonunda Türkiye genelinde 2 milyondan fazla tablet sat??? yap?laca??n? tahmin etti?ini belirten Orhan Erdemir ?u anda pazar?n yüzde 20’sinin Apple iPad’de oldu?unu ama y?l sonunda Samsung’un Apple’? sollayaca??n? da söyleyerek sözlerini noktalad?. Bunlarla birlikte masaüstü bilgisayarlar için de son zamanlar?n? ya??yor diyebiliriz, tabi vazgeçmeyen ki?iler de olacakt?r bizim gibi.


0 Yorumlar