src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/09/Voyager-1.jpg” alt=”Voyager 1″ width=”500″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-3991″ />

1977 y?l?nda NASA taraf?ndan uzaya f?rlat?lan ve uzay tarihinin en büyük projelerinden biri olarak gösterilen Voyager 1 sonunda amac?na ula?t?. Bundan 36 y?l önce f?rlat?lan insans?z uzay arac? sonunda güne? sisteminin d???na ç?kabildi. Saniyede 2 kilometrelik h?zla dünyam?zdan uzakla?arak seyahatine devam etmekte olan Voyager 1 ?u anda dünyadan 19 milyar kilometre uzakl?kta yer al?yor. 1970’lerin teknolojisiyle böyle bir ba?ar?n?n alt?na imza atmak çok büyük ?ans olarak gösteriliyor. Konuyla ilgili resmi bilgileri de kamuoyu ile payla?m?? olan NASA’n?n Voyager 1’den bir sinyal almas? tam 17 saat sürüyor. 19 milyar kilometrelik uzakl?ktan buraya gelen sinyalin 17 saat olmas? yine de çok iyi bir de?er.

Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Voyager 1’in proje yöneticilerinden Gary Stark ?u aç?klamalarda bulundu: “Y?ld?zlararas? uzaya ç?kman?n önemi nedir? Öncelikle oraya ula?abilmi? olmam?z çok önemli. 40 y?l önce bu projeye ba?larken hedefimiz buydu ancak kimse sonucun ne olaca??ndan emin de?ildi. Yani ?ans da önemli bir faktördü” ?anslar?n?n yaver gitti?ini dile getirerek oldukça samimi bir konu?ma yapm?? olan Stark güne? sisteminden ç?kan ilk insan yap?m? arac? geli?tirdikleri için gurur duyduklar?n? ve bunun uzay bilimi ad?na büyük bir geli?me oldu?unu da sözlerine ekledi. Bakal?m bu proje daha ne kadar ses getirecek?


0 Yorumlar