src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/twitter.jpg” alt=”twitter” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2879″ />

Takipçi say?s?n? artt?rmaya yönelik internet üzerinde birçok script ve servis bulunurken bunu organik yollardan yani kendi tweetlerinizle de yapman?z mümkün. ?u ana kadar birçok farkl? yol da denendi ve ço?unun ba?ar?s?z oldu?u veya “takip edeni takip ederim” mant???ndan uzakla?amad??? kesin. Ama Amerika’da yap?lan yeni bir bilimsel ara?t?rma bunu en net yollar?yla ortaya koydu. Organik olarak nas?l twitter takipçi say?n?z? artt?rabilir ve sürekli takipçi kazanabilirsiniz? Bunun cevab?n? a?a??da veriyoruz.

Georgia Teknoloji Enstitüsü taraf?ndan yap?lan ara?t?rmaya 500’den fazla Twitter kullan?c?s? kat?ld? ve bunlar?n 15 ay boyunca att??? 500 binden fazla tweet tek tek incelendi. O süre içerisinde daha fazla takipçi edinmeyi ba?aran ki?iler genelde kendi hakk?nda de?il de genel sorunlar ve konular hakk?nda tweet atan ki?iler oldu. Yani twitter takipçisi edinmek istiyorsan?z mesajlar?n?z sizin hakk?n?zda ya da ya?ant?n?z içerikli olmamal? çünkü di?er mesajlar bu içerikli mesajlara göre 30 kat daha fazla takip edilip aran?yor. Bunun yan? s?ra tweetlerde kulland???n?z # hashtag’i de azalt?n, fazla kullan?m di?er kullan?c?lar gözünde kötü bir izlenim yarat?yor.


0 Yorumlar