src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/pil-300×281.jpg” alt=”pil” width=”300″ height=”281″ class=”alignnone size-medium wp-image-2882″ />

Apple cihazlar?nda kullan?lan i?letim sistemi olan iOS’un yeni güncellemesinde yeni bir pil sorunu daha ortaya ç?kt?. Daha önceki sürümlerde birçok farkl? güvenlik ve pil sorunu ile kar??la??l?rken bu sefer yine pil sorunun nüksetmesi telefon kullan?c?lar?n? iyice sinirlendirdi. Yeni yay?mlanan iOS güncellemesini yükleyen kullan?c?lar telefonlar?n?n pil ömürlerinin güncelleme öncesine göre çok daha azald???n? ve çok çabuk ?ekilde sona erdi?ini dile getirerek firma ?ikayetlerde bulunuyorlar. Bir ay içerisinde birkaç tane güncelleme ç?karan Apple’?n yeni bir güncellemeyi daha sunmas? kesin olarak gözüküyor.

Apple bu sorun hakk?nda ?u ana kadar bir aç?klama yapm?? de?il ve bu da kendilerini sorumlu olarak görmediklerini gösteriyor ancak kullan?c?lar?n bu soruna neden olan ?eyi de buldu?u gözüküyor. Kullan?c?lara göre pilin ömrünün hemen bitmesinin nedeni konum hizmetleri sembolünün sürekli olarak ekranda kalmas?. Bu küçük simgenin pil ömrünü ne kadar etkiledi?i tart???labilir bir ?ey ama bu konu hakk?nda bilgili ki?iler sembolün buna neden olamayaca??n? ama yine de pil örünün bariz bir ?ekilde azalm?? oldu?unu dile getiriyorlar.


0 Yorumlar