Telefonlar?n ?arj süreleri dü?ürülüyor denilerek aç?klamalar yap?lm??t?r. Gelecekte baz? telefonlar sadece 20 dakikada ?arj edilebilecektir. Son be? y?l içerisinde ak?ll? telefonlar?n geli?im aç?s?nda en çok dikkat çeken noktalar?n?n ba??nda ?arj?yla ilgili durumlar gelmi?tir. Özellikle ?arj konusunda s?k?nt? oldu?u dü?ünülen cihazlar?n kullan?m oranlar? da a??r? derecede dü?mektedir. Samsung ve iPhone gibi Dünya genelinde ad?n? duyurmu? olan markalar yat?r?mlar?n? baz? durumlardan ötürü bilerek geli?tirmeyebiliyor. Sektörü yönlendiren iki ?irketin de günlerce tam güçte çal??t?r?ld???nda da dayanabilecek ?arjl? telefonlar üretebilece?i biliniyor. Yine de telefonlar?n kullan?m de?erlerinin ve belli ba?l? elektrik tüketim ihtiyaçlar?n?n kar??lanabilmesi için giri?imler ertelenebiliyor.

Bataryalar De?i?iyor ve ?arj Süreleri Dü?ürülüyor

?çerisinde bulunulan dönemde ak?ll? telefonlarda lityum bataryalar kullan?l?yor. Bunlar hem çok daha güvenli, hem de ?arj s?ras?nda beklenen ?s?nman?n alt?nda kalabiliyorlar. Patlama riskleri de teknik bir problem olmad??? sürece son derece dü?üktür. Lityum bataryalar?n mucidi olan ki?inin yeni çal??mas? ise cam elektrolitli batarya teknolojisini ortaya koyuyor. Böylelikle hem boyuttan hem de güçten üç kara varan tasarruf elde edilebiliyor.


0 Yorumlar