src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/tv.jpg” alt=”tv” width=”450″ height=”352″ class=”alignnone size-full wp-image-4402″ />

Geride b?rakt???m?z sene, 2012 y?l?nda büyük bir dü?ü? ya?am?? olan televizyon sektörü 2013 y?l?nda da kan kaybediyor. Geçen sene ya?anan dü?ü?ün Amerika ve Avrupa’daki krize ba?lanmas? dü?ü?ün yak?n zamanda düzelece?ini ak?llara getiriyordu, tahminler bu yöndeydi. Ancak gerçek buymu? ki kullan?c?lar televizyondan ba?ka ?eylere para harcamay? istiyor art?k

Dünyan?n dört bir yan?ndaki ekonomik zay?flamalar ve di?er etkenler, televizyon tedari?indeki dü?ü?ün 2013 y?l?nda da devam etmesine yol aç?yor. IHS taraf?ndan yay?nlanan rapora göre, 2012 y?l?nda dünya genelinde 238,3 milyon televizyon raflar? doldururken, bu say?n?n 2013’te 226,7 milyona kadar dü?mesi bekleniyor.

2011-2012 aras?ndaki dü?ü?ün de yüzde 7 gibi önemli bir oran oldu?u göz önünde bulunduruldu?unda, bu y?lki yüzde 5’lik dü?ü? önem kazan?yor. Tedarik edilen TV’ler kategorilere ayr?ld???nda ise dü?ü?ün nedeni belirginle?iyor: LCD TV’lerdeki azalma sadece yüzde 1 oran?ndayken, plazmalar yüzde 27 oran?nda, CRT televizyonlar ise yüzde 40 oran?nda dü?ü? ya??yor.

IHS Analisti Jusy Hong konuyla ilgili yapt??? de?erlendirmede arka arkaya ikinci y?l?nda da önemli oranlarda dü?ü? gösteren TV pazar?nda “doygun bölgelerde düz ekran TV sat??lar?nda doyuma ula??lmas? ve geli?mekte olan ülkelerin CRT’den vazgeçmesi” gibi pek çok sebebin bu dü?ü?te etkili oldu?unu vurguluyor.


0 Yorumlar