Toyota CarPlay’li otomobilleri 2015?te geliyor, Geçti?imiz hafta ba??nda duyurulduktan hemen sonra Cenevre Otomobil Fuar?’nda görücüye ç?kan Apple’?n otomobillerde sürücülerin daha güvenli iPhone deneyimi ya?ayabilmesi için geli?tirdi?i CarPlay, bu y?l içerisinde farkl? markalarda kullan?lmaya ba?lanacak. ?lk etapta Ferrari, Honda, Hyundai, Jaguar, Mercedes-Benz ve Volvo; ilerleyen dönemde ise BMW, Chevrolet, Ford, Kia, Opel, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, PSA Peugeot Citroen, Subaru, Suzuki ve Toyota marka otomobillere gelecek olan CarPlay’in Toyota marka otomobillere ne zaman gelece?i aç?kland?. Toyota’n?n yapm?? oldu?u aç?klamaya göre CarPlay’li Toyota’lar 2015 y?l?nda pazara sunulacak. Japon otomobil üreticisi önümüzdeki y?l CarPlay’li otomobillerin gelece?ini belirtse de bu sistemin hangi modellerle uyumlu olaca??n? henüz belirtmedi.

Telefon, müzik, haritalar, mesajlar gibi özellikleri otomobillerin navigasyon ekranlar? üzerinden kullanmaya imkan tan?yacak CarPlay, Apple’?n ki?isel asistan servisi Siri’yle uyumlu ?ekilde çal??acak. Siri, kullan?c?lar?n sesle mesaj gönderebilmelerine, toplant?lar?n? zamanlayabilmelerine, telefon aramalar? gerçekle?tirebilmelerine ve daha pek çok i?lemi kolay bir ?ekilde yapabilmelerine olanak sa?layacak.


0 Yorumlar