Xbox One Sat??? PS4’e Yeti?iyor, Konsol rekabeti tüm h?z?yla sürüyor. Geçti?imiz y?l?n son aylar?nda art arda piyasaya ç?kan yeni konsollar Xbox One ve PS4, pazarda liderlik mücadelesini sürdürüyor. Sat?? adeti olarak PS4’ün Xbox One’a göre daha iyi bir performans göstermesine kar??n, ?ubat ay? sat?? rakamlar?nda Xbox One’?n fark? kapatt??? iddia ediliyor.

Microsoft taraf?ndan yap?lan aç?klamada, geçti?imiz ay Birle?ik Devletler’de 258 bin adet Xbox One sat?lm?? durumda. Microsoft bu rakam?n Xbox 36O’in piyasaya ç?kmas?ndan sonraki ayn? döneme k?yasla yüzde 61 daha fazla oldu?unu söylüyor. ?irket, daha önce dile getirdi?i “tüm zamanlar?n en iyi Xbox One ba?lang?c?” iddias?n? da yineliyor.

PS4’ün ?ubat ay? sat?? rakamlar? ile ilgili bir aç?klama yap?lmamas?na ra?men, gazeteci Geoff Keighley, Twitter üzerinden yapt??? aç?klamada, Sony’nin yar??? önde götürdü?ünü ancak Microsoft’un biraz daha yakla?arak aradaki fark? yüzde 10’a kadar dü?ürdü?ünü belirtti.


0 Yorumlar