src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/turkiye_internet_kullanimi-300×149.jpg” alt=”” title=”turkiye_internet_kullanimi” width=”300″ height=”149″ class=”alignnone size-medium wp-image-1064″ />

WWW, yani World Wide Web taraf?ndan yap?lan resmi ara?t?rmalarda hangi ülkelerin interneti daha verimli ve s?k kulland?klar? aç?kland?. Bir s?ra halinde sunulan tabloda ise ülkemiz Türkiye kendine alt s?ralarda yer buldu. Asl?nda bu kadar s?k kullan?lan bir internet hayat?n?n oldu?u Türkiye’nin neden alt s?ralarda oldu?u kafa kar??t?r?c?.

Ara?t?rma sadece internet kullan?m say?s? baz al?narak de?il, interneti kullananlar?n ne i?lerle u?ra?t?klar? da göz önünde bulundurularak yap?ld?. Tüm dünyada birinci s?rada ?sveç geliyor. ?sveç’i takip eden ülke ise Amerika. Biz ise sadece 27. s?rada kendimize yer bulduk. ?lk 10’da Amerika’y? Fransa, ?ngiltere ve Norveç gibi Avrupa ülkeleri takip ediyor. Avrupa ve Amerika d???ndan bu a?a kat?lan ülkeler sadece Yeni Zelanda ve Avustralya oldu.


0 Yorumlar