twitter

Dünyan?n en büyük mikroblogu Twitter’dan, 2014 y?l?n?n ilk çeyre?ine ait istatistikler aç?kland?. Birçok büyük firma bu dönemi kâr ile geride b?rakm??t?, bu isimler aras?na ismini yazd?ran bir di?er firma da Twitter oldu. Y?l?k ilk üç ay?n?n sonunda elde edilen sonuçlara bakt???m?zda Twitter’?n fazlas?yla ba?ar?l? bir yap?lanma sürecini geride b?rakt???n? görebiliyoruz; özellikle aktif kullan?c? say?s?nda iyi bir art?? söz konusu.

CEO’dan iddial? aç?klamalar
Gelirlerini yüzde 119 oran?nda art?ran ?irketin CEO’su Dick Costolo, güçlü bir çeyre?i geride b?rakt?klar?n? ifade etti. H?zl? büyümelerini sürdürdüklerini ifade eden Costolo, ?u an iOS ve Android platformlar?nda ayda 1 milyar kullan?c?ya ula?t?klar?n? sözlerine ekledi.

Aktif kullan?c? say?s?nda art??

Twitter’?n ayl?k aktif kullan?c? say?s? y?ll?k yüzde 25’llik bir art?? göstererek 225 milyona ula?t?. Mobilde ise 2014 ilk çeyre?inde 198 milyon aktif kullan?c? say?s? a??ld?. Bu rakam bir önceki y?l?nda ayn? dönemine göre yüzde 31 daha fazla. Mobil aktif kullan?c?lar?, toplam Twitter kullan?c?s?n?n yüzde 78’sini olu?turuyor.

Reklam gelirleri artt?

Sosyal a??n aktif kullan?c? say?s?ndaki art?? reklam gelirlerine de yans?m?? durumda. Bu dönemde 226 milyon dolar reklam geliri elde eden ?irketin bu alandan sa?lad??? kazanç y?ll?k bazda yüzde 126’l?k bir art?? göstermi?. Reklam gelirlerinin yüzde 80’ine yak?n? mobilden geliyor.

Yurtd???ndan iyi haberler
Twitter aç?s?ndan bir di?er sevindirici sonuç ise yurtd??? gelirlerinin artmas?. Sitenin uluslaras? gelirleri 70 milyon dolara ula?m?? durumda. Bu rakam geçti?imiz y?la oranla yüzde 183’lük bir art?? anlam?na geliyor. Uluslararas? gelirler, toplam gelirin yüzde 28’ini olu?turuyor.


0 Yorumlar