Twitter da müzik servisini sonunda kullan?c?lara sundu. Birkaç gün olarak kullan?c?larla bulu?turulan dev sosyal a??n yeni hizmeti sadece belli ba?l? üyeler taraf?ndan kullan?labilir durumda. Yak?n bir zamanda tüm Twitter kullan?c?lar?n?n kullan?m?na aç?lacak olan Twitter Music’i kullanma ?ans?n? yakalayan ki?ilerden biri de bir yaz?l?m geli?tiricisi, o da bo? durmay?p uygulaman?n özelliklerini bizlere aç?klad?. Twitter’?n müzik servisi birçok büyük video payla??m sitesi ile entegreli, yani videolu olan ?ark?lar? sadece mp3 ?eklinde dinleyebileceksiniz.

Bu sayede internet kotas?ndan fazla gitmeyecek ve internet h?z?n?z da dü?meyecek. YouTube, Spotify, SoundCloud ve Rdio gibi birçok büyük müzik ve video sitesi ile uyumlu olan Twitter Music servisinin adresi music.twitter.com Bir ?ans?n?z? deneyin, belki size de giri? izni veriyor olabilir. Ama ço?u kullan?c?y? giri? yapt?ktan sonra tekrar anasayfaya yönlendirip otomatik ç?k?? yapt?r?yor. Ayr?ca gelen ba?ka bir bilgiye göre Twitter bu uygulamas? üzerinden resmi müzik, ?ark? sat??? da gerçekle?tirecek. Müziklerin bilgilerinde albüm ve sanatç? biyografisi detaylar? da bulunacak. Yani k?sacas? basit Twitter’dan kapsaml? bir müzik servisi geliyor.


0 Yorumlar